บุคลากร ศพล.


ลำดับ

ประเภท

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ข้าราชการ

นาย

อรรถพันธ์

ศรีศุภโอฬาร

ผู้อำนวยศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

2

ข้าราชการ

นางสาว

สุภาวดี

บุญธรรม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

3

ข้าราชการ

นางสาว

สลิลรัตน์

วิชัยพานิช

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

4

ข้าราชการ

นาย

อภินันท์

กาวิโล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

5

ข้าราชการ

นาย

นิพนธ์

ตรีระแสง

เจ้าพนักงานการเกษตรอวุโส

6

ข้าราชการ

นาย

เกรียงไกร

กิจจาภินันท์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

7

ข้าราชการ นาย ดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

8

ข้าราชการ นาย ปริวัตร ศรีคำมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

9

ข้าราชการ นาย ชรินทร ศิริแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

10

ข้าราชการ นางสาว ณัฐสุดา แซ่ลิ้ม นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

11

ข้าราชการ

นาง ชริญา ใจคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

12

ข้าราชการ

นาย

ธเนศ

แซวหลี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

13

ข้าราชการ

นางสาว

ธมลวรรณ

พรมอ้น

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

14

ข้าราชการ

นาย

ณัฐวรรธน์

นิปุณะ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

15

ข้าราชการ

นาย

มานิต

แย้มมาค

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

16

ลูกจ้างประจำ

นาย

สำเริง

ฤทธิศร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

17

ลูกจ้างประจำ

นาย

ภาคภูมิ

ศรีคำมูล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

18

ลูกจ้างประจำ

นาย

สงวน

ดีค่ายคำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

19

ลูกจ้างประจำ

นาง

จิรพันธ์

พัฒนกลม

พนักงานการเงินและบัญชี

20

ลูกจ้างประจำ

นาง

จิรประภา

พงษ์พรต

นักวิชาการเกษตร

21

พนักงานราชการ

นางสาว

ดอกอ้อ

ปัญญา

นักวิชาการเกษตร

22

พนักงานราชการ

นาย

จรัส อินต๊ะ

นักวิชาการเกษตร

23

พนักงานราชการ

นาย

ทศพร

สุริวงศ์

นักวิชาการเกษตร

24

พนักงานราชการ

นาย

อภินันท์

เนตรยอง

นักวิชาการเกษตร

25

พนักงานราชการ

นาย

ปพนสรรค์

ใจคำ

เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน

26

พนักงานราชการ

นาย

ศกนธนา

ชมสวรรค์

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

27

พนักงานราชการ

นาย

วรฉัตร

ธรรมสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

28

พนักงานราชการ

นางสาว

ทัศนีย์

ชาญเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

29

พนักงานราชการ

นางสาว

จุฑารัตน์

คันธชุมภู

นักวิชาการการเงินและบัญชี

30

พนักงานราชการ

นาย

สุเทพ คำภิลัย

พนักงานขับเครื่องจักรกล

31

พนักงานราชการ

นาย

เจตนิพันธ์ สกาศ

นายช่างสำรวจ