ภารกิจ

ภารกิจหลัก
1. ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคเหนือ โดยดำเนินการสำรวจวางแผนการใช้ที่ดิน การสำรวจเพื่อออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน สำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา และการปรับปรุงบำรุงดิน
2. วิจัย ทดสอบ สาธิต และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ผลิตอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
4. จัดตั้งหมอดินดอยอาสา ตั้งจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินอย่างมีส่วนร่วม

ภารกิจรอง
1. งานพิเศษโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สนับสนุนวิทยากรด้านการพัฒนาที่ดินให้กับหน่วยงานอื่น
3. เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

ภารกิจสนับสนุน
1. งานอำนวยการ
2. งานบริหารทั่วไป